I arbetet med bloggen vill vi öka det kollaborativa lärandet och göra arbetet mer synligt för alla. Alla ska med enklare medel kunna ta del av varandras arbete och tankar och därmed möjliggöra diskussioner och reflektioner. Bloggen blir därmed ett redskap i att utveckla  förmågan att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor och tankar.

Temat sagor i tiden har gjort det möjligt för oss att på ett intresseväckande sätt nå dessa mål och utveckla förmågorna inom svenskämnet.  I ämnet svenska ska undervisningen utmana till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv. Här blir bloggen ett centralt verktyg för att lyckas med detta. Vidare ska vi utveckla våra kunskaper om det svenska språket och reflektera över olika typer av språklig variation. Här blir bloggen en central del även i detta arbete.

Vi arbetar mot följande centrala innehåll i ämnesplanen för svenska 2:

  • Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar film och andra medier från olika tider.
  • Skönlitterära verkningsmedel
  • Svenska språkets uppbyggnad, språk och stil i olika texter samt referat och kritisk granskning av texter.

Ämnesplanen i svenska

Vi tycker att vi har lärt oss massor om hur man kan arbeta i en blogg med allt vad det innebär! Se mer under rubriken Om tävlingsbidraget.